โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่