โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกิ่งกาจญ์ เรืองเกษม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางดวงรัตน์ ตาชูชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3