โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
108 หมู่ 7 ต.เชื้อเพลิง  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0844791324
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางบุหงา จันทร์เพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2