โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางบุหงา จันทร์เพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2