โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพรรณยุภา แสวงชอบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววันทนา ยวงทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพุทธชาติ ขยันดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายสุรเชรษฐ รักเกียรติสกุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1