โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
108 หมู่ 7 ต.เชื้อเพลิง  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0844791324
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนโชติ พราวจันทึก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางชัญญานุช เนริกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอเนตร ดังคนึก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางฉัฐนันท์ หมันเทศมัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1