โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฏฐวี ทองดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1