โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชฎาพร เหมือนรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายชยพล ราชกิจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1