โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
สายสนับสนุนงานสอน

นางสาวมินตรา สอนโสภา

นายวิเชียร เรืองฉาย