โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพศิน บัวหุ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 สิงหาคม 2559- 25 มิถุนายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน