โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
คณะผู้บริหาร

นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา