โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
ระบบงานธุรการ-งานสารบรรณ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา พ.ศ. 2563
ระบบงานธุรการ-งานสารบรรณ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา พ.ศ. 2563