โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา (ช.พ.ว.)
จังหวัดสุรินทร์
 
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
สมสถานการศึกษาสง่าเด่น
บริบทสวยสงบร่มเย็น
สมเป็นโรงเรียนงามตามปรารถนา
 
ปญฺญา ยตฺถ วิปสฺสติ
คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา
คติพจน์ความคิดฝึกได้วิชา
คุณครูนำพาอย่างสร่างสรรค์
 
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
นำชุมชนรู้รักสมัครสมาน
นี่คือปรัชญาสถาบัน
ผู้ปกครองสมานฉันท์ร่วมใจ
 
เทาแดงแรงพลังสร้างชาติ
ทระนงองอาจเกรียงไกร
เราทุกคนอนุรักษ์นิยมไทย
ภูมิใจเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ
 
เทาแดงเรี่ยวแรงเกินบรรยาย
รักชาติศาสน์กษัตริย์สูงสุด
มุ่งพัฒนาต่อไปไม่ยั้งหยุด
รักที่สุดคือรักเกียรติศักดิ์ศรี
 
ก่อเกิดคุณธรรมล้ำปัญญา
มีปัญหาฟันฝ่าไม่ถอยหนี
คุณครูผู้บริหารท่านมี
วิสัยทัศน์ดีกว้างไกลไทยพัฒนา
 
ส่งเสริมเยาวชนให้ดีเด่น
ให้คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหา
สื่อการเรียนมีพร้อมเสริมปัญญา
เร่งศึกษาหาวิชาใส่ตน
 
อุดมการณ์มุ่งมั่นเลิศล้ำ
คุณครูผู้นำมีเหตุผล
ต้นเชื้อเพลิงคือไม้หลักยืนต้น
ศิษย์ทุกคนรักเคารพสถาบัน
ศิษย์ทุกคนรักเคารพสถาบัน
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.51 MB