โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
108 หมู่ 7 ต.เชื้อเพลิง  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0844791324
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะการทำงานและทักษะชีวิต ดำรงตนในสังคมได้
อย่างมีความสุข
  2. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
  3. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล บนหลักธรรมาภิบาล
  5. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
           6. เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์ (Goal)
 
  1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะชีวิตและทักษะ
วิชาชีพในศตวรรษที่ 21  เป็นพลเมืองไทย 4.0
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถใช้ภาษาสากลในการสื่อสารตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  3. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยามีบริบทสวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน
  4. การบริหารจัดการศึกษาเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  5. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนหลักการสร้างคนไทย 4.0
  6. ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
  7. ทุกภาคส่วนร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน