โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
           โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 4.0