โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
108 หมู่ 7 ต.เชื้อเพลิง  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0844791324
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
           โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 4.0