โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป
            โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 108  หมู่ที่  7  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ ​32140   โทรศัพท์  0-4404-2552   e-mail  :  chpw12345@gmail.com   website : www.chpw.ac.th  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เนื้อที่ 53 ไร่ 1 งาน​​ 86 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ ตำบลเชื้อเพลิง  ตำบลไพล และตำบลทมอ
            โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนประสาทวิทยาคาร   อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   มีประวัติการจัดตั้งโดยสังเขปดังนี้
           วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 : กำนันพินิจ เมืองไทย พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ตำบลเชื้อเพลิง  และพระครูธำรงศีลคุณเจ้าคณะตำบลเชื้อเพลิง-ไพล  ได้ยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล และมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ “ป่าตาเกา”  ประมาณ  50 ไร่ เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2535  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดมุนีนิรมิต ให้ใช้อาคารของโรงเรียนปริยัติธรรมไพศาลวิทยาคมเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีนายวสันต์  คำเกลี้ยง  เป็นผู้ดูแลสาขาแห่งนี้ และได้ย้ายมาเรียนที่ในที่ตั้งปัจจุบันในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2538
           วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2535 : กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดเป็นสาขาของโรงเรียน    ประสาทวิทยาคาร  โดยใช้วัดมุนีนิรมิต (วัดกำโปล) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว นักเรียนรุ่นแรกจำนวน 52 คน
           วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 : พลโทสมบุญ และอาจารย์วิจิตรา  กุลแพทย์  ได้แสดง ความจำนงขอบริจาคเงิน  3,000,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล/30 จำนวน 1 หลัง
           วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2538 : กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศ ชื่อว่า  “ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา” และแต่งตั้งนายวสันต์  คำเกลี้ยง เป็นครูใหญ่
  ปัจจุบันโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาเป็นโรงเรียนรัฐบาล แบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย