โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ก.ย. 63 ถึง 15 ก.ย. 63 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วัดมุนีนิรมิตร การแต่งการชุดขาว กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม
04 ก.ย. 63 ถึง 04 ส.ค. 63 ปลูกป่า
24 ส.ค. 63 ถึง 27 ส.ค. 63 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 1 คน 1 อาชีพ
07 ส.ค. 63 ค่ายทักษะการคิด บุรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้